KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

Vegan İşler Gıda San. ve Tic.A.Ş. ilgili kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin ilgili kişisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Vegan İşler Gıda San. ve Tic.A.Ş tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de

yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Verisi Toplanan Taraflar

Kişisel Verilen Korunması  Kanunu kapsamında şirketimiz ile ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

 • Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın
 • Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
 • Müşterilerimizin,
 • Tedarikçilerimizin,
 • Danışmanlarımızın,
 • İş ortaklarımızın,
 • Hissedarlarımızın,
 • Şirket yetkililerimizin,
 • Şirket vekillerimizin,
 • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının
 • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
 • Anket katılımcılarının,
 • Ziyaretçilerimizin,

Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

 • Kimlik ve iletişim bilgisi,
 • Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,
 • Eğitim ve öğretim bilgileri,
 • İstihdam bilgileri,
 • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,
 • Hukuki işlere ilişkin bilgileri,
 • Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,
 • Finansal bilgileri,
 • Denetim bilgileri,
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri,
 • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
 • İş aktiviteleri bilgileri,
 • Lokasyon bilgileri,
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
 • Telekomünikasyon kayıtları,
 • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
 • Giriş kayıtları,
 • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,
 • Biyometrik veriler ve
 • Adli sicil kayıt bilgileri

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 • Ticari faaliyetlerine bağlı süreçleri yerine getirebilmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
 • Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,
 • Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli

çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin

yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Çalışan idaresi ve yönetimi,
 • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
 • İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve

öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,

 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden

faydalanabilmesinin sağlanması,

 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç ya da amaçlarla
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde yurt içi ve yurt dışındaki iştiraklerimize, hissedarlarımıza, ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

 • Teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınmaktadır
 • Teknik konularda uzman bir ekip ile çalışılmaktadır
 • Düzenli aralıklarda alınan önlemlerin uygulanması yönelik denetimler gerçekleştirilir
 • Güvenliği sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapı geliştirilmektedir
 • Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerin erişimleri denetlenmektedir
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanması için yedekleme işlemi uygulanmaktadır
 • Kişisel veri işlenen sistemlerin kötü niyetli yazılımlardan korunmak için ilgili teknolojik çözümler kullanılmaktadır.

Vegan İşler Gıda San. ve Tic.A.Ş kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna

başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. 7.ci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 1. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu

ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

 1. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya yeri adresi.
 2. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 3. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
 4. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
GİZLİLİK POLİTİKASI

VEGGY, kullanıcılar tarafından internet sitesine sunulan kişisel verileri (ad, elektronik posta adresi, iş ve özel adres ve telefon numarası) üçüncü kişilere satmayacak, kiralamayacak ya da başka şekilde kullandırmayacaktır. Bu bilgiler, VEGGY tarafından kullanıcıya önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken kullanıcının açık izni alınmadan hiçbir şekilde doğrudan pazarlama ya da izleme amacıyla kullanılmayacaktır.

VEGGY, kullanıcının izni ile bu bilgileri, kullanıcıya basılı yayım ya da diğer bildiriler göndermek ve/veya e-posta yoluyla bülten iletmek amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Kişisel bilgilere sadece yetkili VEGGY personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilciler erişebilir. Bu bilgiler VEGGY tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

          Vegan İşler Gıda San.ve Tic A.Ş olarak:

 • Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında KVKK’na uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.
 • Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.
 • Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak ve karşı karşıya kalabileceği riskleri yönetmek için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
 • Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
 • Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
 • Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.
 • Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir. Kuruluşumuzda, izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz
 • Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakla birlikte farkındalık çalışmaları ile ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.
 • Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.
 • Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirmenin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.

Bilgilerinize önemle arz olunur.

TELİF HAKLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesinin tasarım ve içeriği Vegan İşler Gıda San.ve Tic .A.Ş.. (“VEGGY”) tarafından oluşturulmuştur. Bu internet sitesinin tasarım ve içeriği ve sitedeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticaret unvanı, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakları ve bunlara ilişkin tüm mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları VEGGY ve/veya Bağlı Şirketlerine aittir ya da sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bu verileri kopyalamak, çoğaltmak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek, yayınlamak ve üzerinde izinsiz değişiklik yapmak yasaktır. Kişisel kullanım amaçlı çoğaltmaya izin verilir. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge satılamaz ya da herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. VEGGY, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz. Herhangi bir hak ihlali durumunda VEGGY’nın ve/veya Bağlı Şirketlerinin tüm yasal başvuru hakları saklıdır. Burada bahsi geçen “Bağlı Şirket” terimi, VEGGY’yı kontrol eden, VEGGY tarafından kontrol edilen veya VEGGY ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; “kontrol” terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir.

İnternet aracılığıyla VEGGY’ya iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), bunlar için sağlayıcıya ya da başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı yalnızca VEGGY’nın mülkiyetine geçecek ve VEGGY’nın mülkiyetinde kalacaktır. VEGGY, kendisine yollanan her türlü bilgiyi “gizli DEĞİL” olarak değerlendirecektir.

Bu web sitesindeki bağlantılar sizi VEGGY ağının dışına götürebilir ve VEGGY ve/veya Bağlı Şirketleri, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve VEGGY, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. VEGGY ve/veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir (kar kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

VEGGY, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, işbu internet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği, güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti veya taahhüt etmez. İşbu internet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. VEGGY içerikte yer alan hatalar ve eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar ya da bulaşabilecek bir virüsten, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden VEGGY sorumlu tutulamaz.

 

VEGGY, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman değiştirebilir ve herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde işbu internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim*

Soy isim*

TC Kimlik Numarası*

Pasaport / Kimlik No**

Telefon / Faks Numarası*

E-posta*

Tebligat Adres*

* 30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlar.

** Yabancı uyruklu ilgili kişilerin veri girişi zorunlu alanlarıdır.

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri

 • Evet Hayır

Ziyaretçi

 • Evet Hayır

İş Ortağı

 • Evet Hayır

Eski Çalışan

 • Evet Hayır

Eğer “Evet” ise çalışılan yıllar

….…….. /  ……..…..

Çalışan Adayı

 • Evet Hayır

Eğer “Evet” ise

 • İş Başvurusu Özgeçmiş Paylaşımı

Tarih: ………/………/……….

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 • Evet Hayır

Eğer “Evet” ise

Çalışılan Firma / Pozisyon Bilgisi:

……………………………………/………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: …………….………………………………………………………… Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Veggy-KVK-FRM-001.04 Rev.00 1/2

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Tebligat adresime noter tebliği.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresime bildirim.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • Cevabı vekilim teslim alacak. (Noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

2

Bu mesaj (ve ekleri) gizli bilgi içermektedir ve sadece gönderilen kişiye yöneliktir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz veya içeriği ile ilginiz yoksa, Şirketimizin onayı olmaksızın bu mesajın okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır.

Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz (ya da bu e-posta’yı yanlışlıkla aldıysanız), lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz ve mesajı sisteminizden derhal siliniz. E-posta iletiminin güvenli veya hatasız olduğunun garantisi olmadığından geç veya eksik iletim veya içerik ve bilgilerde eksiklik, kayıp, değişiklik veya virüs olabilir. Bu nedenle, bu mesajın iletiminden dolayı, gönderen, içerikteki hata, eksiklik, doğruluğun ve gizliliğin ihlalinden veya bu yolla bilgi paylaşımı, iletimi, depolanması gibi herhangi bir kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Vegan İşler Gıda San. ve Tic. A.Ş .nin görüşlerini içermeyebilir.

Bu mesajın içeriğinde geçen Şirketimizin ad veya namına yaratılan fikri ve sınai haklar Şirketimize ait olup, maddi ve manevi tüm hakları Vegan İşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de saklıdır.